Seneste nyt

Opdateret 15. maj 2022
Andelskronen = 72


 

  1. Opnæsgårds energimærke er hævet fra D til C

  2. Vandledning bliver renoveret

  3. Der opsættes følere i kældergangene

  4. Udskiftning af vinduer

  5. Solpaneler og ladestandere

  6. Referat af  generalforsamlingen den 27. april 2022

 


1. Opnæsgårds energimærke er hævet fra D til C
Som resultat af gennemførte renoveringsprojekter har Energistyrelsen hævet vores energimærke fra D til C.
Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheder for yderligere forbedringer.


2. Vandledning bliver renoveret
Novafos renoverer vandledningen, der går ind til Opnæsgård.
Den nye vandledning bliver udført ved styret underboring, så der bliver mindst muligt gravearbejde.
Vandledningen ligger under vejarealet efterfulgt af en krydsning under et parkeringsareal ind til den eksisterende tilslutning i græsarealet mellem de små blokke.


3. Der opsættes følere i kældergangene

Elpriserne er steget kraftigt, så for at spare på strømforbruget opsættes der følere i kældergangene, så lyset slukker, når der ikke er aktivitet.


4. Udskiftning af vinduer

Udskiftningen af vinduer på Alsvej er gennemført.
Termografiske undersøgelser indikerer en væsentlig energiforbedring i.f.m. varmetab gennem vinduespartierne i forhold til tidligere.

Vi har indgået aftale om at fortsætte samarbejdet med Hovedstadens Bygningsentreprise.
Samtidig har valgt at prøve at gennemføre hele projektet med vinduesudskiftning i de små blokke og den lange blok allerede i 2022.
I den forbindelse har det været nødvendigt at dispensere fra husordenens bestemmelser, så håndværkerne kan starte med at udtage vinduer kl. 07.00.
Der vil selvfølgelig i videst muligt omfang blive taget hensyn til de berørte beboere.

Foreløbig tidsplan:
Opgang                        Uge
1 – 5                              12 – 16
7 – 11                            13 – 17
13 – 17                          17 – 21
19 – 23                          18 – 22
25 – 29                          22 – 26
31 – 33                          15 – 20
35 – 37                          19 – 24
39 – 41                          23 – 28
43 – 47                          27 – 32
49 – 53                          29 – 32
55 – 67                          23 – 28
69 – 71                          23 – 28
73 – 75                          20 – 24
77 – 79                          17 – 21
81 – 85                          14 – 18

Tidsplanen er foreløbig – og er helt afhængig af, at vejret arter sig nogenlunde.
De berørte lejligheder bliver kontaktet i god tid inden udskiftningen af deres vinduer påbegyndes.


5. Solpaneler og ladestandere
Solpaneler på tagene kan give et tilskud til vores energiforbrug.
Inspektørkontoret og bestyrelsen undersøger, hvorvidt det er muligt og lønsomt at opsætte solpaneler på tagene.
Der undersøges løsninger, der kan levere strøm direkte – eller varme i.f.m. en mulig jordvarmeløsning.
Samtidig undersøger inspektørkontoret og bestyrelsen forskellige muligheder for opstilling af ladestandere til el-biler.


6. Referat af generalforsamling den 27. april 2022
1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Thomas W. Henriksen, ligeledes fra Qvortrup, blev valgt til referent.
2. Formandens beretning blev godkendt – punktet med forhøjelse af budget til afregning af timeforbrug i bestyrelsen blev slettet.
3. Årsregnskabet blev godkendt.
4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.

Indkomne forslag:
A.
Bestyrelsens forslag om affaldssorteringsanlæg blev vedtaget.
B.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
C.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
D.
Bestyrelsens forslag om ændringer af husordenen blev vedtaget.
E.
Vibeke og Nikolaj Jensens forslag om en vedligeholdelsesplan blev vedtaget.
F.
  Annette Tingstad med fleres forslag om biodiversitet blev vedtaget.
G.
Peter Klempel med fleres forslag om kompensation på varmeregningen blev trukket tilbage, da bestyrelsen vil lade lejlighederne gennemgå efter de vedtagne forbedringer.
H.
Martin Fiskers forslag om orientering om honorarfordeling i bestyrelsen i 2020 blev ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Povl Flamand blev genvalgt til bestyrelsen.
Jeanett Chrisdam blev genvalgt til bestyrelsen.
Michael Dyrbye blev genvalgt som suppleant.

Lukket for kommentarer.