Seneste nyt

Opdateret 13. september 2022
Andelskronen = 72


 

  1. Vaskemaskiner og tørretumblere må bruges hele døgnet

  2. Energipriserne er steget voldsomt

  3. Bestyrelsen arbejder med mange større projekter

  4. Udskiftning af vinduer ved at være tilendebragt

  5. Referat af  generalforsamlingen den 27. april 2022

 


1. Vaskemaskiner og tørretumblere i lejlighederne må bruges hele døgnet
På baggrund af de meget høje energipriser har bestyrelsen besluttet, at der midlertidigt skal dispenseres fra husordenens bestemmelser om tidspunkter for brug af vaskemaskiner og tørretumblere i lejlighederne, så de nu må bruges hele døgnet.

El-priserne varierer meget, så man bør kontrollere de aktuelle priser på Internet – f.eks. på www.andelenergi.dk.
ELEKTRICITET ER NORMALT BILLIGST KL. 13 – 16 og 00 – 04.

Dispensationen træder i kraft fra dags dato og gælder, indtil der kommer ny meddelelse fra bestyrelsen om emnet.


2. Energipriserne er steget voldsomt
Et sammenfald af ulykkelige omstændigheder – krig i Ukraine, manglende gasleverancer fra Rusland og den ekstreme tørke i store dele af verden – har medført generelle og store prisstigninger.
Stort set alle varer og tjenesteydelser er blevet dyrere – bl.a. affaldshåndtering, rengøring og ikke mindst energi i form af el, gas, benzin, diesel etc.
Priserne forventes fortsat at stige, da der ikke er udsigt til en snarlig løsning af de problemer, der ligger til grund for prisstigningerne.

Dette medfører naturligvis, at AB Opnæsgård har stærkt øgede udgifter, så bestyrelsen arbejder p.t. med at finde sparemuligheder, fornuftige investeringer – og evt. justere priserne på forskellige ydelser.

Der vil i løbet af efteråret blive informeret om resutaterne af disse undersøgelser.


3. Bestyrelsen arbejder med mange større projekter
Krav fra myndigheder samt energikrisen har givet bestyrelsen en del presserende og større arbejdsopgaver:

– Opsætning af affaldscontainere i hele bebyggelsen. Affaldsorteringssystemet skal være i drift inden udgangen af 2022
– Etablering af nye P-pladser til erstatning for dem, der bruges til de nye affaldscontainere
– Udskiftning af belysning overalt, hvor det kan betale sig. AB Opnæsgård bruger mere end 260.000 kwt om året
– Isolering af kældre og varmerør
– Mulig udskiftning at maskinparken i vaskeriet, der har mange år på bagen og kræver al for megen strøm, vand og vedligeholdelse i forhold til nye maskiner
– Mulig udskiftning af varmtvandsbeholdere til en mere energieffektiv type
– Mulig udskiftning af regulerings- og spærreventiler
– Mulig opsætning af solpaneler på tagene, hvis det er lønsomt
– Mulig opsætning af ladestandere til el-biler
– Mulig opsætning af videoovervågning på udsatte steder

Nogle af disse projekter er allerede vedtaget og er under udførelse.
Andre projekter hører under almindelig vedligeholdelse og vil blive iværksat hurtigst muligt.
Endelig er der projekter, som skal vedtages på generalforsamlingen – bestyrelsen vil fremsætte forslag om disse til førstkommende generalforsamling.


4. Udskiftning af vinduer ved at være tilendebragt
Udskiftningen af vinduer er stort set tilendebragt.
Der mangler stadig nogle få vinduespartier, noget fugearbejde, vinduespudsning – og ikke mindst oprydning og retablering af de områder, der har lidt skade under arbejdet. Dette vil ske hurtigst muligt.

Der er fra mange sider udtrykt stor tilfredshed med de nye vinduer, der isolerer bedre for varme og støj end de gamle.


5. Referat af generalforsamling den 27. april 2022
1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Thomas W. Henriksen, ligeledes fra Qvortrup, blev valgt til referent.
2. Formandens beretning blev godkendt – punktet med forhøjelse af budget til afregning af timeforbrug i bestyrelsen blev slettet.
3. Årsregnskabet blev godkendt.
4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.

Indkomne forslag:
A.
Bestyrelsens forslag om affaldssorteringsanlæg blev vedtaget.
B.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
C.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
D.
Bestyrelsens forslag om ændringer af husordenen blev vedtaget.
E.
Vibeke og Nikolaj Jensens forslag om en vedligeholdelsesplan blev vedtaget.
F.
  Annette Tingstad med fleres forslag om biodiversitet blev vedtaget.
G.
Peter Klempel med fleres forslag om kompensation på varmeregningen blev trukket tilbage, da bestyrelsen vil lade lejlighederne gennemgå efter de vedtagne forbedringer.
H.
Martin Fiskers forslag om orientering om honorarfordeling i bestyrelsen i 2020 blev ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Povl Flamand blev genvalgt til bestyrelsen.
Jeanett Chrisdam blev genvalgt til bestyrelsen.
Michael Dyrbye blev genvalgt som suppleant.

Lukket for kommentarer.